POLSKA FEDERACJA HODOWCÓW BYDŁA i PRODUCENTÓW MLEKA

Zadania


Podstawowym zadaniem Działu Hodowli Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka jest prowadzenie ksiąg dla bydła hodowlanego ras mlecznych.

Zadania hodowlane w ramach prowadzenia ksiąg dla bydła hodowlanego wykonywane są przez selekcjonerów bydła mlecznego i specjalistów ds. dokumentacji hodowlanej. Należą do nich:

1. PFHBiPM prowadzi księgi w formie elektronicznej dla następujących ras bydła mlecznego:
Wpis krów i cieliczek do części wstępnej i głównej księgi oraz wyznaczanie minimalnych progów indeksu selekcyjnego i wpis krów do rozdziału Elita. 

•    polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej (kod HO) i odmiany czerwono-białej (kod RW),
•    polskiej czerwonej (kod RP) i mieszańców z europejskim bydłem czerwonym (kod RE), z wyłączeniem czerwonego bydła norweskiego (kod NR) i czerwonego bydła szwedzkiego (kod SR)
•    simentalskiej (kod SM),
•    jersey (kod JE),
•    montbeliarde (kod MO),
•    polskiej czerwono-białej (kod ZR),
•    polskiej czarno-białej (kod ZB),
•    brown swiss (kod BS),
•    szwedzkiej czerwonej (kod SR).

Wpis cieliczek i krów do ksiąg dla bydła hodowlanego ras mlecznych

Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 133, poz. 921, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 223, poz. 1775);
 • Regulaminy wpisu do ksiąg bydła hodowlanego ras mlecznych oraz programy hodowlane są w całości zamieszczone na stronie www.pfhb.pl. Od 1 lipca 2015 roku obowiązuje nowy Regulamin wpisu do ksiąg bydła hodowlanego rasy simentalskiej, gdzie księga jest prowadzona w dwóch klasach: bydła simentalskiego użytkowanego w kierunku mięsno-mlecznym oraz bydła simentalskiego użytkowanego w kierunku mięsnym.

Zasady wpisu cieliczek ras mlecznych do ksiąg hodowlanych

W Polsce od 1 stycznia 2008 do ksiąg hodowlanych wpisywane są cieliczki urodzone w oborach objętych oceną wartości użytkowej. W 2015 roku pracownicy Działu Hodowli zarejestrowali w księgach bydła hodowlanego ras mlecznych 281 021 cieliczki.

Zasady wpisu krów ras mlecznych do ksiąg hodowlanych

 1. Krowy wpisywane do księgi hodowlanej muszą być poddane ocenie wartości użytkowej.
 2. Krowy można wpisywać do księgi hodowlanej od momentu zarejestrowania ich w systemie informatycznym Symlek.
 3. Ocenę pokroju krowy pierwiastki wpisywanej do rozdziału Elita dokonuje się między 15 a 300 dniem po wycieleniu, a u krów w II lub III laktacji, w czasie trwania laktacji od 15 dnia po wycieleniu.

W 2015 roku pracownicy Działu Hodowli wpisali do ksiąg dla bydła hodowlanego ras mlecznych 52 272 krów, w tym 1 861 krów do rozdziału Elita otwartego w części głównej księgi, przeznaczonego dla krów z wysoką wartością hodowlaną, charakteryzujących się dobrą budową ogólną oraz dobrym wymieniem.

W roku 2015 krowy – kandydatki do wpisu do rozdziału Elita zostały wybrane po uzyskaniu oceny wartości hodowlanej w grudniu 2014 r. oraz w kwietniu, sierpniu i grudniu 2015 roku. Tabela 3 prezentuje minimalne progi indeksu kandydatek do rozdziału Elita dla poszczególnych ras. Ponieważ zarówno wybór matek buhajów, jak i wpis krów do rozdziału Elita obejmuje pierwszy kwartał  roku 2016 r., w tabeli nie zostały uwzględnione informacje dotyczące oceny grudniowej czyli sezonu 2015.3.

Rasa

WARTOŚĆ INDEKSU

Sezon 2014.3

Sezon 2015.1

Sezon 2015.2

PHF – HO

indeks PF 119

indeks PF 120

indeks PF 120

PHF – RW

indeks PF 110

indeks PF 110

indeks PF 110

RP

indeks produkcyjny 15 kg

indeks produkcyjny 16 kg

indeks produkcyjny 16 kg

SM

indeks produkcyjny 35 kg

indeks produkcyjny 38 kg

indeks produkcyjny 38 kg

Stan krów wpisanych do ksiąg bydła hodowlanego ras mlecznych na dzień 31.12.2015 r. wyniósł 692 167 sztuk, co w stosunku do pogłowia objętego oceną wartości użytkowej  wynoszącego 759 651 szt.  stanowiło 91,12 %.

Stan krów wpisanych do ksiąg bydła hodowlanego na dzień 31 grudnia 2015 r. z podziałem na rasy i województwa

Województwo

PHF

SM

RP

JE

MO

ZB

ZR

BS

SR

BG*

razem

HO

RW

Dolnośląskie

13 110

1 717

174

 32

10

112

57

483

3

2

0

15 700

Kujawsko-pomorskie

56 024

842

592

 53

76

60

36

0

17

47

9

57 756

Lubelskie

28 420

1 012

383

27

12

654

159

4

34

7

166

30 878

Lubuskie

6 494

88

85

0

5

60

9

0

0

0

5

6 746

Łódzkie

36 858

813

204

15

64

65

11

0

18

36

0

38 084

Małopolskie

3 771

1 448

231

1 913

16

23

139

2 862

0

0

0

10 403

Mazowieckie

113 122

4 322

864

143

155

334

26

1

21

17

94

119 099

Opolskie

15 995

3 910

91

3

4

17

45

113

0

8

0

20 186

Podkarpackie

1 945

439

3 422

85

20

3

79

52

0

0

5

6 050

Podlaskie

124 184

5 773

842

274

50

180

266

79

30

34

84

131 796

Pomorskie

28 768

437

243

19

29

72

275

0

9

5

0

29 857

Śląskie

12 840

934

57

81

28

1

21

44

1

1

0

14 008

Świętokrzyskie

4 815

215

114

34

133

11

21

8

0

0

0

5 351

Warmińsko-mazurskie

54 418

1 513

813

179

27

52

633

0

9

20

95

57 759

Wielkopolskie

128 767

1 691

1 090

5

336

578

0

0

16

31

11

132 525

Zachodniopomorskie

14 523

181

377

12

7

598

163

0

108

0

0

15 969

RAZEM KRAJ:

644 054

25 335

9582

2875

972

2820

1940

3646

266

208

469

692 167

 


2. Wpis buhajów ras mlecznych do ksiąg w formie elektronicznej;

Wpis buhajów do ksiąg dla bydła hodowlanego ras mlecznych

ogólne warunki wpisu:

 • do ksiąg wpisywane są buhaje, których obustronne pochodzenie zostało potwierdzone wynikiem badania markerów genetycznych DNA lub grup krwi;
 • buhaj wpisywany do księgi musi być zakwalifikowany przez prowadzącego księgę.

 Buhaje ras SM, RP, MO, JE ZR, ZB, BS i SR są wpisywane do księgi po uzyskaniu podczas selekcji wymaganej minimalnej oceny ogólnej typu i budowy oraz w przypadku ras SM, ZR, ZB i BS minimalnej oceny za umięśnienie.

Od października 2014 roku do ksiąg hodowlanych rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej buhajki mogą być wpisywane do księgi po ich kwalifikacji do hodowli, bezpośrednio po potwierdzeniu ich pochodzenia po ojcu i matce wynikiem badania mikrosatelitów DNA lub grup krwi. Selekcja dla tych buhajów może być nadal wykonywana, na wniosek hodowcy lub właściciela zwierzęcia.

W 2015 roku w Polsce zostało zarejestrowanych w księgach dla bydła hodowlanego ras mlecznych     1 479 buhajów i buhajków hodowlanych. W tabeli przedstawiono liczbę buhajów i buhajków wpisanych do ksiąg w poszczególnych rasach.

Wpis buhajów i buhajków do ksiąg w 2015 r.

RASA

PHF- HO

PHF- RW

SM

RP

JE

MO

ZR

ZB

BS

SR

1291

111

31

16

2

4

10

9

5

0


3. Wydawanie hodowcom zaświadczeń potwierdzających dokonanie wpisu;

 1. Zaświadczenia potwierdzające dokonanie wpisu do ksiąg dla bydła hodowlanego ras mlecznych

  Zgodnie z zapisami Ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, prowadzący księgi na wniosek hodowcy lub właściciela zwierzęcia wydaje "Zaświadczenie potwierdzające wpis do ksiąg". W 2015 roku PFHBiPM wydała 1 626 zaświadczeń potwierdzających wpis krów i buhajów do ksiąg bydła hodowlanego ras mlecznych.

4. Wydawanie świadectw rodowodowych i świadectw potwierdzających pochodzenie dla wprowadzanych do obrotu:

i. zwierząt (jałówki hodowlane, jałowice cielne, krowy do dalszego chowu, buhajki i buhaje hodowlane),
ii. nasienia,
iii. zarodków lub komórek jajowych;

Zgodnie z zapisami Ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich z dnia 29 czerwca 2007 roku (Dz. U. z 2007 r. Nr 133 poz. 921 art. 26) zwierzęta hodowlane, nasienie zwierząt hodowlanych, ich komórki jajowe i zarodki wprowadzane do obrotu, zaopatruje się w świadectwa rodowodowe. Decyzja Komisji nr 2005/379/WE z dnia 17 maja 2005 r. określa zakres szczegółowych informacji o zwierzętach hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła oraz ich nasienia, komórek jajowych i zarodków. W Polsce do wydawania świadectw rodowodowych uprawniona jest Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka jako podmiot prowadzący księgi bydła hodowlanego ras mlecznych. Świadectwa na wniosek hodowcy/właściciela wystawiają Biura Regionalne Działu Hodowli PFHBiPM. Zawarte w świadectwie dane rodowodowe, aktualne wartości hodowlane zwierzęcia i jego przodków, wydajności laktacyjne, ocena typu i budowy oraz informacje o pokryciu samic przedstawione są w czytelnej formie i zalaminowane w celu zabezpieczenia przed zniszczeniem lub sfałszowaniem. Obowiązek zaopatrywania w świadectwa rodowodowe dotyczy również czystorasowych zwierząt hodowlanych i pochodzącego od nich materiału biologicznego, zakupionych za granicą z krajów członkowskich Unii Europejskiej.

W 2015 roku Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka wydała na wnioski hodowców lub posiadaczy wprowadzanych do obrotu zwierząt i materiału biologicznego ogółem  8 778  świadectw rodowodowych/potwierdzających pochodzenie.

5. Opiniowanie programów oceny i selekcji buhajów tworzonych przez spółki inseminacyjne oraz udział w ich realizacji;
 • komisyjny wybór ojców buhajów i matek buhajów,
 • kwalifikacja buhajków z indywidualnych kojarzeń,
 • ocena i selekcja buhajów przeznaczonych do testowania;

Współpraca ze spółkami inseminacyjnymi w zakresie realizacji programów oceny i selekcji buhajów

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka opiniuje i koordynuje programy oceny i selekcji buhajów spółek inseminacyjnych oraz współuczestniczy w kolejnych etapach ich realizacji, jakimi są: wybór ojców buhajów oraz matek buhajów, kwalifikacja buhajków z indywidualnych kojarzeń, selekcja i ocena buhajów ras SM i RP przeznaczonych do testowania. Programy oceny i selekcji buhajów realizują obecnie cztery krajowe spółki unasieniania oraz Przedsiębiorstwo Handlowe „Konrad”. Z uwagi na ogromne znaczenie selekcji genomowej i możliwość użycia w inseminacji buhajów ocenionych genomowo, podmioty realizujące programy  oceny i selekcji buhajów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej stopniowo wdrażają elementy genomiki  w swych programach.

Obecnie dla krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej obu odmian barwnych podstawowym kryterium wyboru kandydatek na matki buhajów jest indeks PF (a dla jałowic jego wersja obliczona na podstawie genomu oznaczana jako gPF).

W 2015 roku po sezonach wyceny 2014.3, 2015.1 oraz 2015.2 spośród krów z krajowej listy kandydatek, selekcjonerzy PFHBiPM dokonali komisyjnego przeglądu 1 178 kandydatek na matki buhajów.

Polska Federacja po każdej wycenie wartości hodowlanej, na podstawie informacji od podmiotów realizujących programy oceny i selekcji buhajów, sporządza krajowe listy buhajów których nasienie będzie wykorzystywane w sztucznym unasienianiu. Są one zamieszczane na stronie www.pfhb.pl.

Dla buhajów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej sporządzane są dwie listy: na jednej znajdują się rozpłodniki ocenione na swoich córkach i są uszeregowane według indeksu selekcyjnego PF, a osobną listę tworzą tzw. młode buhaje, ocenione na podstawie genomu i uszeregowane według indeksu gPF.


6. Udział w realizacji programu hodowlanego ochrony zasobów genetycznych bydła ras polskiej czerwonej, polskiej czerwono-białej i polskiej czarno-białej;

Udział w realizacji programów ochrony zasobów genetycznych bydła rasy polskiej czerwonej, polskiej czerwono-białej i polskiej czarno-białej

Działając w porozumieniu z Instytutem Zootechniki, nadzorującym i koordynującym program ochrony zasobów genetycznych bydła rasy polskiej czerwonej oraz ras polskiej czerwono-białej
i polskiej czarno-białej, PFHBiPM jako prowadzący księgi dla tych ras jest odpowiedzialna za:

 • wydawanie hodowcom rodowodów krów zgłaszanych do uczestnictwa w programie oraz przekazywanie ich do Instytutu Zootechniki;
 • wykonywanie w stadach objętych programem następujących prac hodowlanych:
  - typowanie buhajów do udziału w programie,
  - typowanie krów na matki buhajów,
  - tworzenie planu kojarzeń na bieżący rok z uwzględnieniem podziału krów na grupy genetyczne,
 • podejmowanie działań na rzecz promocji i rozwoju chronionych populacji bydła ras polskiej czerwonej oraz polskiej czerwono-białej  i czarno-białej.

Ilość stad i zwierząt uczestniczących w programie ochrony zasobów genetycznych w 2015 r *

Rasa

Ilość stad w programie

Ilość zwierząt w programie

RP

256

2 388

ZR

334

3 125

ZB

131

1 489

(*dane ze strony internetowej www.izoo.krakow.pl)

 

 

 

7. Udział w organizowaniu wystaw i pokazów bydła.

Podczas organizowania wystaw i pokazów bydła mlecznego Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka jest odpowiedzialna za:
•    tworzenie regulaminów wystaw,
•    przygotowanie danych o zwierzętach do katalogu,
•    wyznaczanie komisji sędziowskiej,
•    kwalifikowanie zwierząt ,
•    koordynowanie działań podczas wystawy wspólnie z organizatorami.

 

Podczas organizowania wystaw i pokazów bydła mlecznego Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka jest odpowiedzialna za: tworzenie regulaminów wystaw, przygotowanie danych o zwierzętach do katalogu, proponowanie komisji sędziowskiej, kwalifikowanie zwierząt, koordynowanie działań podczas wystawy wspólnie z organizatorami

XXVII KRAJOWA WYSTAWA ZWIERZĄT HODOWLANYCH W POZNANIU 15-17 MAJA 2015 ROKU

W dniach 15-17 maja 2015 roku, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się XXVII Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych. W rywalizacji wzięło udział 43 hodowców, przedstawiając do oceny łącznie 160 sztuk bydła. Na czele trzyosobowej komisji sędziowskiej stał sędzia główny Massimo Capra z Włoch wraz z sędziami asystującymi pracownikami Polskiej Federacji Romanem Januszewskim i Krzysztofem Gałązką. Oceniane zwierzęta podzielone były na grupy laktacyjne i rasowe. Spośród ocenianych zwierząt 16 zostało nagrodzonych tytułem czempiona i 16 tytułem wiceczempiona. Przyznane zostały także trzy honorowe tytuły superczempiona XXVII Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu, a otrzymały je:
* w grupie jałowic: POGODNA 17, jałowica w wieku 14-15 m-cy rasy PHF odmiany czarno-białej, numer ewidencyjny PL-00526091782-2, nr katalogowy 83 wyhodowana w Ośrodku Hodowli Zarodowej Osięciny Sp. z o.o. Osięciny
*  grupie krów: MAGGIE, krowa rasy PHF odmiany czarno-białej w II laktacji, numer ewidencyjny PL-00530454386-4, nr katalogowy 301 wystawiona przez Przedsiębiorstwo Rolniczo-Hodowlane "Gałopol" Sp. z o.o., Gałowo
* spośród krów ras simentalskiej, jersey i polskiej czerwonej: MIMOZA, 74 krowa rasy jersey numer ewidencyjny PL-00526880355-4, nr katalogowy 431 wystawiona przez Stadninę Koni Michałów Spółka z o.o., Michałów

 

Jałowica POGODNA 17 o numerze PL-00526091782-2 (BRAXTON X PALERMO) wyhodowana w Ośrodku Hodowli Zarodowej Osięciny Sp. z o.o., Superczempion na XXVII Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu.

Krowa MAGGIE o numerze PL-00530454386-4 ( ALTAROSS X SAMUELO) wyhodowana wyhodowana przez Przedsiębiorstwo Rolniczo-Hodowlane "Gałopol" Sp. z o.o., Gałowo Superczempion na XXVII Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu.

Krowa rasy jersey MIMOZA 74 nr PL-00526880355-4 (GANGES x FUTURE) wyhodowana w Stadninie Koni w Michałowie Sp. z o.o. Superczempion XXVII Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu.
 

Czempiony XXVII  KWZH w Poznaniu

Kategoria wystawowa

Nr kat.

Numer rejestracyjny

Właściciel

Jałowice w wieku 10-11 mies.
rasy PHF HO

7

Dalmatyka

PL-00541397337-8

Ośrodek Hodowli Zarodowej „Garzyn” Sp. z o.o.

Jałowice w wieku 12-13 mies.
rasy PHF HO

50

Celta 36

PL-00541447594-9

Ośrodek Hodowli Zarodowej Dębołęka Sp. z o.o.

Jałowice w wieku 14-15 mies.

rasy PHF HO

83

Pogoda 17

PL-00526091782-2

Ośrodek Hodowli Zarodowej Osięciny Sp. z o.o.

Jałowice w wieku 16-18 mies.
rasy PHF HO

92

Sandra 28

PL-00530641947-1

Ośrodek Hodowli Zarodowej Osięciny Sp. z o.o.

Jałowice w wieku 19-21 mies.
rasy PFH HO

474

Saga 32

PL-00531192010-8

Gospodarstwo Rolne Miedzychód Spółka z o.o.

Jałowice w wieku 19-21 mies.
rasy PHF RW

155

Bulwa

PL-00524765092-6

Ośrodek Hodowli Zarodowej "Głogówek" Sp. z o.o.

Jałowice w wieku 22-24 mies.
rasy PHF HO 

170

Diomena

PL-00530915563-5

Stadnina Koni w Dobrzyniewie Sp. z o.o.

Jałowice w wieku 22-24 mies.
rasy PHF RW 

193

Gonda

PL-00524764983-8

Ośrodek Hodowli Zarodowej "Głogówek" Sp. z o.o.

Krowy rasy PHF HO
w I laktacji 

217

Stella 102

PL-00528337189-2

Ośrodek Hodowli Zarodowej Dębołęka Sp. z o.o.

Krowy rasy PHF HO
w II laktacji 

301

Maggie

PL-00530454386-4

Przedsiębiorstwo Rolniczo-Hodowlane "Gałopol" Sp. z o.o.

Krowy rasy PFH HO
w III i dalszej laktacji 

358

Addison

PL-00526402020-7

Ośrodek Hodowli Zarodowej "Garzyn" Sp. z o.o.

Krowy rasy PHF RW

w I laktacji

381

Wołga

PL-00530383948-7

Ośrodek Hodowli Zarodowej "Głogówek" Sp. z o.o.

Krowy rasy PHF RW
w II i dalszej laktacji

413

Sonntag

PL-00527232865-4

Ośrodek Hodowli Zarodowej "Głogówek" Sp. z o.o.

Krowy rasy

polskiej czerwonej

430

Wera

PL-00505046964-7

Łukasz Wojciech i Ewa, Krempachy Kamieniec

Krowy rasy
jersey

431

Mimoza 74

PL-00526880355-4

Stadnina Koni Michałów Spółka z o.o.

Krowy rasy
simentalskiej

455

Cindy

PL-00524611499-3

Stadnina Koni Pępowo Sp. z o.o.

 

Wiceczempiony XXVII  KWZH w Poznaniu

 

Kategoria wystawowa

Nr
kat.

Numer rejestracyjny

Właściciel

Jałowice w wieku 10-11 mies.
rasy PHF HO

10

Kula 303

PL-00527669863-0

Stadnina Koni w Dobrzyniewie Sp. z o.o.

Jałówki w wieku 12-13 mies.
rasy PHF HO

 52

Cacana

PL-00539747606-3

Stadnina Koni "Nowe Jankowice" Sp. z o.o.

Jałówki w wieku 14-15 mies.
rasy PHF HO

 90

Sasanka 48

PL-00530516881-3

Stadnina Koni w Dobrzyniewie Sp. z o.o.

Jałówki w wieku 16-18 mies.
rasy PHF HO

104

Brechtje

PL-00541923652-1

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.

Jałówki w wieku 19-21 mies.
rasy PHF HO

125

Lina Osa 2

PL-00530641903-7

Ośrodek Hodowli Zarodowej Osięciny Sp. z o.o.

Jałówki w wieku 19-21 mies.
rasy PHF RW

158

Bulwa

PL-00525965855-2

Ośrodek Hodowli Zarodowej "Głogówek" Sp. z o.o.

Jałówki w wieku 22-24 mies.
rasy PHF HO 

183

Agata

PL-00522418291-4

Ośrodek Hodowli Zarodowej "Garzyn" Sp. z o.o.

Jałówki w wieku 22-24 mies.
rasy PHF RW 

194

Glinka

PL-00531688721-5

Ośrodek Hodowli Zarodowej "Głogówek" Sp. z o.o.

Krowy rasy PHF HO 
w I laktacji

209

Stella 10

PL-00528337130-4

Ośrodek Hodowli Zarodowej Dębołęka Sp. z o.o.

Krowy rasy PHF HO
w II laktacji 

308

Amanda 14

PL-00530878779-0

Gospodarstwo Rolne Międzychód Spółka z o.o.

Krowy rasy PHF HO
w III i dalszych laktacjach  

352

Ultima 57

PL-00529872947-3

Ośrodek Hodowli Zarodowej Dębołęka Sp. z o.o.

Krowy rasy PHF RW

w I laktacji

375

Groszka

PL-00530383900-5

Ośrodek Hodowli Zarodowej "Głogówek" Sp. z o.o.

Krowy rasy PHF RW

w II i dalszych laktacjach

469

Soja

PL-00518426432-3

Ośrodek Hodowli Zarodowej "Przerzeczyn Zdrój" Sp. z o.o.

Krowy rasy polskiej czerwonej

427

Pola

PL-00521043087-6

PL-00521043087-6

Łukasz Wojciech i Ewa, Krempachy Kamieniec

Krowy rasy jersey

452

Delicja 52

PL-00526397344-3

Stadnina Koni Iwno Sp. z o.o.

Krowy rasy simentalskiej

467

Szwedka

PL-00517980920-1

Gospodarstwo Rolne Wais Andrzej, Klimkówka


 

Hichb 2018 nr12 okladka

Hodowla i Chów Bydła

W numerze 12 / 2018: Czas postawić na zdrowe racice!

 

Żyjemy w świecie, w którym informacja to podstawa. Także w hodowli bydła mlecznego. Niebagatelne znaczenie w utrzymaniu krów ma zdrowotność racic, która dzięki Centrum Genetycznemu PFHBiPM i programowi CGEN Korekcja zyskała nowe, rzetelne narzędzie w postaci zestawienia pokorekcyjnego. Dokładna informacja o diagnozach stwierdzonych podczas korekcji racic to krok ku ograniczeniu kosztów leczenia, które, nie okłamujmy się, do najtańszych nie należy. Właśnie dla tego, Temat Numeru grudniowego wydania naszego miesięcznika postanowiliśmy poświęcić temu zagadnieniu, oddając głos i strony pracownikom Centrum Genetycznego i ich współpracownikom. Jesteśmy pewni, że w tym bloku tematycznym znajdą Państwo coś dla siebie. Oprócz tego w najnowszym numerze „Hodowli i Chowu Bydła” zapraszamy do przeczytania relacji z uroczystości poświęcenia sztandaru Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, która odbyła się w Świątyni Opatrzności Bożej na warszawskim Wilanowie. Ponadto polecamy wywiad z Andrzeje Minarczukiem – prezesem Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kosowie Lackim i wywiad z Dyrektor ds. Oceny – Ewą Kłębukowską, która opowiada o nowej usłudze w ofercie PFHBiPM, a mianowicie testach cielności z mleka. Miłośników nowości technologicznych zachęcamy do zapoznania się z przeglądem medalowych produktów targów Eurotier 2018. Naturalnie, nie może także zabraknąć tekstów o zdrowiu zwierząt, prezentacji rozwiązań stosowanych w polskich oborach, a także informacji ekonomicznych i aktualności z życia Federacji. Serdecznie zapraszamy do lektury!

KALENDARZ WYSTAW


NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W ROKU

Grudzień 2018
PN WT SR CZW PT SO ND
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

*Pola zaznaczone gwiazdką sa obowiązkowe


Jak nas znaleźć?

Siedziba główna PFHBiPM znajduje sie w Warszawie na ul. Żurawiej 22