POLSKA FEDERACJA HODOWCÓW BYDŁA i PRODUCENTÓW MLEKA

Procedury


Procedura rejestracji rodowodów buhajów ras mlecznych, których nasienie zaimportowano na teren polski

Dokumenty wymagane przy rejestracji w systemie informatycznym SYMLEK buhajów wycenionych w krajach Unii Europejskiej, od których pozyskane zostało nasienie:
Świadectwo rodowodowe wystawione zgodnie z Decyzją Komisji 2005/379/WE do celów handlu wewnątrzwspólnotowego
lub
Komplet dokumentów składających się na świadectwo rodowodowe uwierzytelniony przez organizację hodowców prowadzącą księgę hodowlaną w kraju, z którego sprowadzone jest nasienie, formułą: „Niżej podpisany zaświadcza, że dane szczegółowe wymagane w myśl art. 2 Decyzji Komisji 2005/379/WE są zawarte w załączonych dokumentach: …”

W przypadku buhajów z „państw trzecich”, nie wycenionych w krajach Unii Europejskiej, rejestrację umożliwia, wydana na podstawie opinii Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, pozytywna decyzja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wykorzystaniu w sztucznym unasienianiu mrożonego nasienia bydła. Decyzja wydawana jest na określony czas, obecnie na 4 lata. Do uzyskania opinii Polskiej Federacji oraz w celu rejestracji buhaja w systemie informatycznym SYMLEK, wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć Federacji wraz z pismem przewodnim:
Świadectwo rodowodowe wystawione zgodnie z Decyzją Komisji 96/510/WE
lub
Komplet dokumentów składających się na świadectwo rodowodowe, uwierzytelniony przez organizację hodowców prowadzącą księgę hodowlaną w kraju, z którego sprowadzone jest nasienie, formułą: „Ja niżej podpisany zaświadczam, że niniejsze dokumenty zawierają dane wymienione w Decyzji Komisji 96/510/WE”

Składane wraz z wnioskiem o rejestrację buhaja dokumenty powinny zawierać:

  1. Aktualny, co najmniej dwupokoleniowy rodowód buhaja, zawierający wyniki oceny wartości hodowlanej zwierzęcia i jego przodków z widoczną datą wydania, pieczęcią organizacji hodowców wydającej ten dokument wraz z podpisem osoby upoważnionej
  2. Wynik badania grup krwi lub markerów genetycznych DNA z potwierdzeniem pochodzenia po parze rodzicielskiej
  3. Świadectwo weterynaryjne w handlu wewnątrzwspólnotowym, umożliwiające identyfikację nasienia, datę jego pobrania, nazwę i adres centrum pozyskiwania nasienia lub centrum przechowywania nasienia oraz nazwę i adres odbiorcy.
  4. W przypadku rasy holsztyńsko-fryzyjskiej – wyniki międzynarodowej oceny wartości hodowlanej udostępnione na stronie Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego w Balicach (www.izoo.krakow.pl)

Z uwagi na to, że od sezonu wyceny 2014.2 IZ PIB w Balicach publikuje dla buhajów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej międzynarodowe wyniki oceny wartości hodowlanej odniesione do polskiej bazy genetycznej, uwzględniające ocenę genomową, hodowcy mogą wykorzystywać do kojarzeń w swoich stadach nasienie młodych buhajów ocenionych genomowo. Procedura opiniowania/rejestracji tych buhajów pozostaje bez zmian.


Do wydania opinii i/lub rejestracji w systemie informatycznym SYMLEK buhaja nie są konieczne oryginalne dokumenty – wystarczą czytelne i zawierające całość informacji, poświadczone „za zgodność z oryginałem” kserokopie.

O przepisach dotyczących wykorzystania nasienia buhajów mówią akty prawne:

  • Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. O organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 133, poz. 921 z 2008r Dz.U. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009r Dz. U. Nr 223 poz. 1775))
  • Decyzja Komisji nr 2005/379/WE z dnia 17 maja 2005 W sprawie świadectw rodowodowych i danych szczegółowych dotyczących zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła oraz ich nasienia, komórek jajowych i zarodków (Dz. Urz. UE L 125 z 18.05.2005, str. 15)
  • Decyzja Komisji 96/510/WE z dnia 18 lipca 1996 r. Ustanawiającej zaświadczenia hodowlane i zootechniczne w przywozie zwierząt hodowlanych, ich nasienia, komórek jajowych i zarodków (Dz. Urz. WE L 210 z 20.08.1996 r., z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 3, t 19 str. 355, z późn. zm.)
Hichb 2019 04 lq 1000h

Hodowla i Chów Bydła

W numerze 4 / 2019: Czas na podsumowania

 

Początek roku, to czas podsumowań, również w branży hodowlanej. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka zawsze na przełomie lutego i marca publikuje zbiorcze opracowanie „Ocena i Hodowla Bydła Mlecznego” w którym zawarte są wszystkie najważniejsze dane za ubiegły rok zarówno dotyczące stanu wielkości stad, jak i wydajności krów, a także działalności Federacji. Dlatego w kwietniowym numerze naszego miesięcznika zdecydowaliśmy się zaprezentować kwintesencję tego co było najważniejsze w 2018 roku, odnosząc się do analizy zawartej w powyżej wspomnianej publikacji. Gościliśmy także na Mlecznych Laurach – spotkaniach z hodowcami na których prezentowane są zeszłoroczne osiągnięcia dla każdego regionu, a najlepsi z hodowców są uhonorowywani okolicznościowymi pucharami i statuetkami. A zaznaczyć trzeba, że jest się czym chwalić, bo poziom polskiej hodowli bydła mlecznego, a co za tym idzie produkcji mleka stale wzrasta, w czym bardzo aktywnie uczestniczy PFHBiPM, świadcząc prawdziwie „królewskie usługi” dla hodowców i ich stad. Oprócz tego w numerze prezentujemy relację z XII Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, podczas którego Delegaci podsumowali czteroletnią kadencję ustępującego Zarządu, wybrali nowe władze i wprowadzili zmiany w Statucie Federacji. Na szczególną uwagę zasługuje również Analiza Międzynarodowej Genomowej Oceny Wartości Hodowlanej Buhajów (XII 2018), która jest prowadzona już od kilkunastu lat przez Ośrodek Interbull w Uppsali (Interbull Centre), a wartości hodowlane buhajów szacowane są na podstawie krajowych ocen, przesyłanych przez kraje współpracujące w ramach Interbullu. Zapraszamy również do Kolonii Łaznów, gdzie hodowca Tomasz Kocięba zaprezentował nam swoją nową oborę, a także zainstalowaną niedawno instalację, której sercem jest bio gazownia. Z redakcyjną wizytą udaliśmy się także do mleczarni w Szczercowie, która stawia na tradycyjne receptury. W kwietniowym numerze nie zabraknie także informacji dotyczących zdrowotności, ekonomiki, a także nowości technicznych. Serdecznie zapraszamy do lektury! www.holstein.pl

KALENDARZ WYSTAW


NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W ROKU

Kwiecień 2019
PN WT SR CZW PT SO ND
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

*Pola zaznaczone gwiazdką sa obowiązkowe


Jak nas znaleźć?

Siedziba główna PFHBiPM znajduje sie w Warszawie na ul. Żurawiej 22